سکانس آخر

در حقیـقت آدَم در یک سکانس از زندگی اش گـــیر میکند
و بعد مــُهم نیست تـــا کُجـــا پیــــش میـــرود
تا هــَرجایی که بــِرود بـآز با یِک چَشــم بَـرهَم زَدن برمیـــگردد به
هَمــان سکانــس ، هَـمان ســـال ، هـَمان روز ، هـَمــان لَـــحظـــه
وَ پـــیر شُدنِ انسان از ایـــن لحظــه شـُروع میشود .... 

پی نوشت : خَــسته از بــودَنِ تــو خَــسته تَر از رفـــتَن تـــو . . .
 
++ تا جنـــون فاصله ای نیست از اینجــا که منــم .. ( :                
/ 1 نظر / 26 بازدید
خلوت نشین

حالت خوبه ؟ زیارت قبول