راحت باش!

خُـ ـ دآ جون نَتـــ ـ ـَـــــرس!
نه به گنـ ــاه میوفــــــتی
نه به جَـ ـهنـــــــــــم میــــــــری
من و تو به هم محرمیـ ــــــــم
دَســـــــــتَمو بِگیــــــــــــــــــر....!!!!!خنثیقهر

++تظاهر به بی تفاوتی،
تظاهر به بی خیـــــالی،
به شادی،
به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست...
اما . . .
چه سخت می کاهد از جانم این "نمایش"...

/ 0 نظر / 24 بازدید