صدقه

دورِ سَــرِ مـــآدرتـــْ بِگَــردآن چــیزی

بَهـــْرِ صَدقـــه بــه مـــآ بــده یــآ مَهــدی.....

+ خدایا! جــآنم را بگیری، چگونه وقتی صدایم میزنی بگویم "جانم"؟؟...

+ مخاطبِ خــآص دلم، هدیـــه ات رسید...با بــوی اسپند، چــآدرم هنوز...

/ 0 نظر / 24 بازدید