لبخـــند

گاهی برایــ ــم می نویسد :
در دنیا هیچ کس را به اندازه من دوست نمی دارد ...
و در همان حال از من می خواهد
از وسواس هایم دست بردارم ، راهم را عوض کنم ، آدم دیگری بشوم ...
نمی شود یعنی ...، گاهی برایــ ـم بنویسی...، در دنیا از هیچ کس به اندازه تو متنفر نیستم
ولــ ی "همیـن کـه هستــ ی" ((بــاش))...

+ برای بعضے درد ها ،
نـہ می تواטּ گریـہ کرد ،
نہ می تواטּ فریاد زد !
برای بعضی دردها فقط میتواטּ نگاه کرد ،
لبخنـد زد و بی صدا ش ڪ س ت...لبخند

/ 1 نظر / 22 بازدید
نسرین

[نیشخند][نیشخند][نیشخند]ریدیفه