به تو سوگند

به خدا حافظی تلخ تو سوگند نشد
که تو رفتی ودلم ثانیه ای بند نشد
لب تو میوه ممنوع ولی لب هایم
هر چه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد
با چراغی همه جا گشتم وگشتم در شهر
هیچ کس هیچ کس اینجا به تو مانند نشد 
خواستند از تو بگویند شبی شاعر ها
عاقبت با قلم شرم نوشتند نشد...

 درد نوشت : آی سرمممممممممسبز توروخدا به یادتم بگو ولم کنه...مثل خودت...

/ 0 نظر / 22 بازدید