مرگ

حذف شد

کاش به جای سنگ زدن به دریا به موجها به عواطفم کاش به جای پرتاب سنگها خودم رو به آب زده بودم...کاش برنمیگشتم...

حالا دیگه فقط دعا کن...در لحظه دعا کن که تموم شم که نیست شم...که بمیرم...فقط دعا کن...

/ 0 نظر / 22 بازدید