من را نگــه دار

خسته
خودخواه

بی شکیب
از این جهان فقط همین ها را برایم باقی گذاشته اند
با مــ ــن مدارا کن!
بعدها ...
دلت برایــم تـــَنگ خواهد شد ...لبخند
سید علی صالحی
پی نوشت : کسی که می گریزد از گم شدن نمی ترسد....

/ 0 نظر / 22 بازدید