یه وقتایی، الانه!

یه وقتایی هست که...
باید لم بدی یه گوشه و ...
جریان زندگیت رو فقط مرور کنی...
بعدشم بگی...
به سلامتیه خودم که اینقدر تحمل داشتم . . .

++اگر درد داری، تحمل کن...
روی هم که تلنبار شد، دیگر نمیفهمی کدام درد از کجاست...!
کم کم خودش بی حس میشود...!

++ نفهمیـدم چـرا << نیازمندیهای ِ همشهـری >>
آگهــی ِ مـرا قبــول نکـرد ! ...
آگهــی دربـاره ی تـو بـود، نوشتـــه بــودم : بــه تــو نیــاز دارم ..! 

/ 0 نظر / 23 بازدید